wp15a71df7.png
home       opleidingen       offerte      inschrijven       log in       contact
wp2ae51e85.png
faq          erkenningen          disclaimer          copyright 1990-2017
wp6dd77594.png
wp61fb438e.png
wp342ffa61_0f.jpg
wp5fdfa66d.png
wpd9e30aa7.png
wp6b64b521.png
wp30c03d42.png
wp30c03d42.png
wp30c03d42.png
wpe47a2952.png
Beroepsmatig Verkeersregelaar

WELKE OPLEIDING? (CBR code 95 NIET mogelijk)

Zonder vooropleiding:
        71004 Beroepsmatig Verkeersregelaar.
Zonder vooropleiding maximaal 6:
        71044 Beroepsmatig Verkeersregelaar.
Met enige ervaring:
        71013 Beroepsmatig Verkeersregelaar met zelfstudie.
Extra praktijkoefeningen:
        71012 Praktijkdag Verkeersregelaar.
Herhaling:
        71062 Nascholing Praktijkdag Verkeersregelaar.
wp5533b116.gif
wp05353f52.png
open
inschrijving
wp5533b116.gif
wp05353f52.png
in
company
wp5533b116.gif
wpea09db75.png
overzicht
opleidingen
wp5533b116.gif
wp48fddc0d.png
voor-
waarden